COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Legal
 

Podmínky

Tyto webové stránky provozuje společnost Hadley Industries Holdings Limited, se sídlem Downing Street, Smethwick, West Midlands, B66 2PA (dále jen „společnost“). Označení „Hadley Group“ nebo „my“ odkazuje na společnost Hadley Industries Holdings Ltd, která je vlastníkem webových stránek. Označení „vy“ nebo „uživatel“ se vztahuje k jednotlivému uživateli nebo návštěvníkovi našich webových stránek. Používáním webových stránek společnosti Hadley Industries Holdings Ltd vyjadřujete jako uživatel svůj bezvýhradní souhlas s uvedenými smluvními podmínkami jejich používání. Tyto podmínky obsahují také určení soudní příslušnosti při řešení možných právních otázek souvisejících s provozem webových stránek. Osoby, které nechtějí přijmout tyto smluvní podmínky nebo které znají nebo by měly znát důvod, pro který nemohou tyto podmínky pro své potřeby přijmout, nemají oprávnění tyto webové stránky používat. Tyto podmínky se vztahují na každého uživatele při každé návštěvě tohoto webu. Tato smlouva se může kdykoliv změnit i bez předchozího upozornění, takže byste si měli tyto podmínky přečíst před každým použitím tohoto webu.

Bezpečnost

 1. S cílem zajistit trvalou dostupnost webu pro všechny uživatele může náš poskytovatel hostingu (společnost Calligo Limited) stejně jako společnost Hadley Industries Holdings Ltd sledovat provoz v síti za účelem identifikace jakéhokoliv neoprávněného pokusu o nahrání nebo změnu informací nebo jiné snahy o poškození webové stránky.
 2. Neoprávněné pokusy o úpravu, změnu, zničení či jiný zásah do informací uložených na těchto webových stránkách nebo v tomto systému, o potlačení nebo obejití bezpečnostních prvků, pokusy o detekci, vyhledávání nebo testování chyb zabezpečení, o porušení bezpečnosti nebo opatření pro ověření, o falšování hlaviček protokolů TCP/IP, o instalaci neautorizovaného softwaru, o útok typu „odepření služby“ (Denial of Service) nebo o využití tohoto systému k účelu, pro který není určený, jsou výslovně zakázané a porušení tohoto zákazu může mít za následek trestní stíhání.
 3. Jakákoliv případná trestná činnost bude oznámena příslušným orgánům spolu s nashromážděnými důkazy.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Všemi možnými způsoby se snažíme poskytovat užitečné, přesné a úplné informace. Výskyt případné chyby však nemůžeme zcela vyloučit. Společnost Hadley Industries Holdings Ltd neposkytuje žádné potvrzení, sliby ani záruky ohledně přesnosti, úplnosti, užitečnosti nebo adekvátnosti obsahu na těchto webových stránkách a výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné chyby a nedostatky obsahu na těchto webových stránkách.
 2. Společnost Hadley Industries Holdings Ltd ani její zaměstnanci, pracovníci, spolupracující osoby a dodavatelé neposkytují žádné výslovné, předpokládané nebo zákonné záruky, včetně záruky týkající se nezasahování do práv třetích stran, záruky obchodovatelnosti a záruky vhodnosti pro určitý účel.
 3. Dále neposkytují žádnou záruku a odmítají veškerou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran, na které tyto webové stránky odkazují.
 4. Společnost Hadley Industries Holdings Ltd není za žádných okolností odpovědná za jakékoliv případné zvláštní, nepřímé nebo následné škody nebo škody jakéhokoliv druhu, které mohou vyplynout z nemožnosti používání, ze ztráty údajů nebo ztráty z ušlého výnosu nebo zisku, ať už v důsledku existující smlouvy, nedbalosti nebo jakékoliv jiné příčiny v souvislosti s používáním informací nebo služeb dostupných na tomto webu.

Vyloučení vyjádření podpory

 1. Tyto webové stránky a dokumenty, které jsou na nich prezentované, mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo ukazatele na informace vytvořené a spravované jinými veřejnými nebo soukromými organizacemi. Společnost Hadley Industries Holdings Ltd nezaručuje přesnost, relevanci, užitečnost, aktuálnost nebo úplnost těchto propojených informací.
 2. Uvedení odkazů nebo ukazatelů na jiné webové stránky neznamená, že bychom těmto webům nebo informacím na nich uvedeným přisuzovali zvláštní význam, není míněno jako výraz podpory, doporučení nebo upřednostňování na nich uvedených názorů nebo komerčních produktů a služeb ani organizací, které tyto webové stránky sponzorují poskytnutím obchodních názvů, ochranných známek, výroby nebo jiným způsobem.
 3. Odkazy na konkrétní komerční produkty, procesy nebo služby uvedené na těchto webových stránkách, jakož i použité názvy značek, firem nebo společností jsou určené pouze pro informační účely a pro usnadnění orientace návštěvníků webu a nejsou míněny jako výraz podpory, doporučení nebo upřednostňování společností Hadley Industries Holdings Ltd.
 4. Názory vyjádřené jednotlivci na webovém fóru jsou pouze názory daných osob a v žádném případě nevyjadřují ani nereprezentují názory společnosti Hadley Industries Holdings Ltd.

Autorské právo

 1. Pokud není uvedeno jinak, veškerý obsah na těchto stránkách, jakož i veškerý obsah dokumentů poskytnutých návštěvníky nebo klienty (např. newsletter) jsou vlastněny společností Hadley Industries Holdings Ltd.
 2. Uživatelé nejsou oprávněni kopírovat, upravovat, publikovat, přenášet, poskytovat, prodávat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, zobrazovat nebo jiným způsobem využívat obsah těchto webových stránek ani žádnou její část bez výslovného písemného souhlasu společnosti Hadley Industries Holdings Ltd.

Salvátorská klauzule

V případě, že bude některé z jednotlivých ustanovení kdykoliv a v jakékoliv jurisdikci považované za neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, bude takového ustanovení změněno nebo upraveno, a to pouze do takové míry, aby byla zajištěna jeho platnost v dané jurisdikci, ale aby co nejvíce odpovídalo předmětu a účelu neúčinného ustanovení, a toto nové ustanovení bude právně závazné. S výjimkou předchozího ustanovení se každé ustanovení považuje za oddělitelné a v žádném případě neovlivňuje platnost žádného z ostatních ustanovení smluvních podmínek.

Vyloučení zřeknutí se práv

V případě, že společnost Hadley Industries Holdings Limited, upustí od uplatňování některého ze svých práv, pravomoci či ustanovení těchto podmínek, nemá tato skutečnost za následek zřeknutí se dalších práv nebo stejného práva v budoucnu a případný odklad uplatnění práva nebo pravomoci se nepovažuje za vzdání se nároku na jeho uplatnění.

Osobní údaje

Toto sdělení týkající se ochrany osobních údajů popisuje, jak na našich webových stránkách shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Kopie tohoto sdělení o ochraně osobních údajů je vám k dispozici k nahlédnutí.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají dle právního řádu Spojeného království a uživatel tímto vyjadřuje výslovný souhlas, že řešení všech případných sporných záležitostí, které přímo nebo nepřímo souvisí s používáním těchto webových stránek, přísluší soudům ve Spojeném království a v souladu s tímto se uživatel výslovně vzdává veškerých práv podat žalobu jakéhokoliv druhu v souvislosti se těmito webovými stránkami u soudu v jakékoliv jiné zemi.

Zobrazit smluvní podmínky společnosti Hadley Group