COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Legal
 

Prohlášení k otroctví a obchodování s lidmi

Prohlášení společnosti Hadley Industries Holdings Limited k otázce otroctví a obchodování s lidmi pro rok končící 31. březnem 2017.

Toto prohlášení společnosti Hadley Industries Holdings Limited k otázce otroctví a obchodu s lidmi pro rok končící 31. březnem 2017 se vydává v souladu s § 54 zákona o moderním otroctví z roku 2015. Uvádí přehled kroků, které holdingová společnost Hadley Industries Holdings Limited realizovala v průběhu předchozího rozpočtového roku, aby ve svých provozech a dodavatelských řetězcích eliminovala riziko otroctví a obchodování s lidmi. Pro účely tohoto prohlášení se společné podniky považují za součást dodavatelských řetězců.

Naše činnost

Společnost Hadley Industries Holdings Limited je největším nezávislým výrobcem za studena válcovaných kovových profilů ve Spojeném království. Jsme mateřskou společností skupiny Hadley Group se sídlem ve Spojeném království. Společnost Hadley Group má celosvětovou působnost a zaměstnává více než 500 pracovníků v pěti státech. Celosvětový roční společnosti obrat dosahuje 130 milionů GBP. Naše dodavatelské řetězce jsou rozsáhlé a zahrnují více než 600 dodavatelů ze šesti zemí.

Náš závazek

Holdingová společnost Hadley Industries Holdings Limited přijala závazek zajistit, že v jejím dodavatelském řetězci, ani v žádné části podniku nebude docházet k výskytu jakékoliv formy moderního otroctví nebo obchodování s lidmi. Před zahájením pracovního poměru prověřujeme každého zaměstnance z hlediska „dodržení jeho pracovních práv“. Znamená to zkontrolovat, že má budoucí zaměstnanec platné pracovní vízum, pokud se u něho vyžaduje, a zda dosáhl požadovaného zaměstnaneckého věku. Máme zavedenou politiku oznamování protispolečenské činnosti, jejímž cílem je podporovat hlášení o nezákonné činnosti. Tato politika se týká zejména zaměstnanců, ale řídit se jí mohou i další osoby pracující v rámci našeho dodavatelského řetězce. Jako součást naší snahy identifikovat a snižovat rizika provádíme také průběžné revize a aktualizace stávajících směrnic a postupů. Snažíme se o zavedení politiky boje proti modernímu otroctví, která má podpořit naši snahu jednat v rámci všech obchodních vztahů eticky a v souladu s morálními zásadami a vytvořit a uplatňovat účinné systémy kontroly na zabránění výskytu otroctví nebo obchodování s lidmi v našem dodavatelském řetězci.

Zároveň plánujeme zavést etický kodex pro zaměstnance, se kterým se bude muset každý nový zaměstnanec při nástupu povinně seznámit a potvrdit svůj souhlas podpisem. Etický kodex bude obsahovat ustanovení zajišťující, že každodenní činnost našich zaměstnanců je v souladu s nejvyššími etickými zásadami. Zaměstnanci na pozicích, které umožňují zjišťování potenciálního rizika moderního otroctví a jeho řešení (včetně zaměstnanců v oblasti lidských zdrojů nebo zadávání zakázek), budou odpovídajícím způsobem proškoleni, aby se podrobně seznámili s riziky moderního otroctví a obchodování s lidmi v našich dodavatelských řetězcích a při naší činnosti. Školení seznamující s riziky moderního otroctví a obchodování s lidmi v našich dodavatelských řetězcích a při našich činnostech plánujeme zařadit i do vstupního školení nových zaměstnanců. Dodavatele prvního stupně informujeme o standardech opatření na omezení rizika moderního otroctví a obchodování s lidmi, které očekáváme, že zavedou v rámci svých dodavatelských řetězců. Dodržování zákona o moderním otroctví z roku 2015 se stane součástí našich jednání a uzavírání smluv s těmito dodavateli. Kromě toho plánujeme u našich dodavatelů prvního stupně zavést proces auditu, který by ověřil dodržování požadavků zákona o moderním otroctví z roku 2015 z jejich strany a pomohl odhalit případné praktiky moderního otroctví. V případě, že audit odhalí nedostatky, bude uplatněn odpovídající postup nápravy. V rámci našeho trvalého závazku se pokusíme ještě více zaměřit i na naše ostatní dodavatele a požadovat, aby eliminovali otroctví a obchodování s lidmi v rámci svých činností a dodavatelských řetězců. Ve smlouvách s těmito dodavateli bude standardně začleněno ustanovení o povinnosti zajišťovat soulad se zákonem o moderním otroctví z roku 2015. Vůči dodavatelům, kteří se dopustí porušení tohoto ustanovení, budou podniknuty odpovídající kroky, včetně možnosti ukončení smlouvy. Toto prohlášení schválilo představenstvo společnosti Hadley Industries Holdings Limited.

Zobrazit prohlášení společnosti Hadley Group k otázce otroctví a obchodování s lidmi